Algemene voorwaarden

Privacy- en Cookieverklaring Stichting Frontrunners

Privacy- en Cookieverklaring Stichting Frontrunners

De bescherming van uw persoonsgegevens is van belang! Bij Bijbelschool.tv staat privacy hoog in het vaandel. Of u e-mailt, langskomt of een persoonlijk gesprek voert met een van onze medewerkers, u moet erop kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. In dit privacy statement leest u hoe wij dat doen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw persoonsgegevens.

 

Artikel 1: Persoonsgegevens

Als dienstverlener verwerkt Bijbelschool.tv persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een persoon. Zo vragen wij in sommige gevallen bijvoorbeeld om uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en/of e-mailadres. Wij vragen u ook om voor conferenties te legitimeren met het door ons verstuurde bevestiging van registratiebewijs zodat wij er zeker van zijn dat u bent wie u zegt te zijn. Bij evenementen en conferenties is dat alles vanuit het oogpunt van een correcte en veilig verloop met betrekking tot brandveiligheid en gemeentelijke voorschriften. Al uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

 

Artikel 2: Gebruik van cookies bij Bijbelschool.tv

Als u de website www.bijbelschool.tv bezoekt, gebruiken wij cookies om de website te verbeteren. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Stichting Frontrunners gebruikt cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg. Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

 

Artikel 3: Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website www.bijbelschool.tv worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van onze website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

Artikel 4: Google Analytics, Google Tagmanager

Bijbelschool.tv maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

Artikel 5: Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter

Op Bijbelschool.tv zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook, Instagram, Linkedin en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Leest u de privacyverklaring van Facebook, van Instagram, van Twitter en van Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

 

Artikel 6: Webshop

Op de website van Stichting Frontrunners is ook een webshop gevestigd. In deze webshop zijn cookies opgenomen van het bedrijf Woo Commerce. Deze cookies worden gebruikt om de inhoud van uw winkelmand te onthouden en u te voorzien van de meest relevante informatie bij uw aankoop.

 

Artikel 7: De verantwoordelijke

Bijbelschool.tv verwerkt persoonsgegevens volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals in de Wet algemene verordening gegevensbescherming staat beschreven. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Stichting Frontrunners, gevestigd aan Bolstrastraat 8, 4251LK, Werkendam.

 

Artikel 8: Doeleinden van de verwerking

Stichting Frontrunners verwerkt uw gegevens ten behoeve van: 1. De door u aangegeven behoefte van actuele informatie van Stichting Frontrunners; 2. Registratie van evenementen en conferenties; 3. Indien van toepassing voor het declareren van de geleverde producten en/of evenementen; 4. De nakoming van een wettelijke verplichting; 5. De (uitvoering van de) koopovereenkomst die u bent aangegaan door op de website www.frontrunnersministries.nl een product te bestellen; 6. Het onderhouden van een relatie met u; 7. Het u op de hoogte houden van nieuws over Bijbelschool.tv en/of nieuwe producten of nieuwe video’s van Bijbelschool.tv.

 

Artikel 9: Wie hebben toegang tot uw gegevens

Alleen specifieke werknemers van Stichting Frontrunners die recht hebben om persoonsgegevens aan te passen of in te zien. Dit is gerelateerd aan de specifieke functie(s) van de individuele werknemer. Stichting Frontrunners kan ook andere bedrijven inzetten om taken namens Stichting Frontrunners uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn het verwerken van betalingen en het versturen van bestellingen. Allen hebben uitsluitend toegang tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

 

Artikel 10: Geheimhoudingsplicht Bijbelschool.tv

Alle medewerkers van Stichting Frontrunners hebben een geheimhoudingsplicht. Dit is door middel van een contractuele geheimhoudingsplicht die geldt voor alle gegevens waarvan zij kennis nemen in de uitoefening van hun werkzaamheden. Ook de derde partijen die Stichting Frontrunners inschakelt ten behoeve van ondersteuning van Stichting Frontrunners, zoals designers, vrijwillige medewerkers, de verwerker van de betalingen en de leverancier die uw bestelling in opdracht van Stichting Frontrunners bij u bezorgt, zijn gebonden aan de contractuele afspraken die wij met hen hebben gemaakt. Op deze manier zorgt Stichting Frontrunners ervoor dat met uw gegevens zorgvuldig wordt omgegaan en niet voor andere doeleinden worden verwerkt dan waarvoor u ze aan ons heeft verstrekt.

 

Artikel 11: Gegevensverstrekking aan derden

Bijbelschool.tv verstrekt geen gegevens aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, behoudens in de gevallen waarin zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijk voorschrift of op een andere grondslag haar beroepsgeheim mag doorbreken. Van dat laatste is sprake bij een zogeheten conflict van plichten. Hier is niet snel sprake van. Het moet gaan om een noodsituatie waarbij mensen in levensgevaar zijn. Stichting Frontrunners verstrekt alleen medewerking aan een verzoek van een autoriteit tot verstrekking van persoonsgegevens na een controle of de gegevensopvraging wel aan de in de wet- en regelgeving gestelde eisen voldoet.

 

Artikel 12: Bewaartermijn persoonsgegevens bij Bijbelschool.tv

Bijbelschool.tv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verwerkt, tenzij een langere bewaartermijn bij wet verplicht is gesteld. Hoe lang uw gegevens worden bewaard is dus afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Artikel 13: Beveiligingsmaatregelen

Bijbelschool.tv heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Mocht onverhoopt toch sprake zijn van verlies of onrechtmatige gegevenswerking dan meldt Bijbelschool.tv dat aan de Autoriteit Persoonsgegevens en, indien de wet dit voorschrijft ook aan de betrokkenen van wie gegevens zijn verloren of onrechtmatig verwerkt. Bijbelschool.tv is hiertoe op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens sinds 1 januari 2016 verplicht.

 

Artikel 14: Uw rechten

U heeft op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens recht op inzage in uw persoonsgegevens, correctie of aanvulling van uw persoonsgegevens en vernietiging van persoonsgegevens.

 Inzagerecht

Voor inzage kunt u hiervoor een-e-mail sturen naar Stichting Frontrunners. Wel dient u zich bij een verzoek om inzage te legitimeren. Stichting Frontrunners verstrekt geen persoonsgegevens als zij niet zeker weet dat de juiste persoon het inzageverzoek doet. Bent u van mening dat uw gegevens niet (langer) juist of volledig zijn dan kunt u per post of per e-mail (info@frontrunnersministries.nl) een schriftelijk verzoek om correctie en/of aanvulling doen. Een aanvulling kan bijvoorbeeld een door u geschreven verklaring zijn waarin u uw zienswijze over de persoonsgegevens uiteenzet.

 

Artikel 15: Uw bijdrage aan de privacy binnen Stichting Frontrunners

Bijbelschool.tv doet haar uiterste best uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Maar ook u kunt een steentje bijdragen aan de privacybescherming van onze bezoekers. Door bijvoorbeeld aan onze balie gepaste afstand te houden tot u aan de beurt bent respecteert u de privacy van anderen. Ook vragen wij u geen foto-, film- en/of geluidsopnamen te maken waarop anderen of hun gegevens staan zonder dat die anderen hier toestemming voor hebben gegeven. Extra voorwaarde voor foto-, film- en/of geluidsopnamen van een van onze medewerkers is dat zij niet gehinderd worden bij het uitvoeren van hun taak.

 

Artikel 16: Nieuwsbrieven Bijbelschool.tv

Stichting Frontrunners stuurt periodiek nieuwsbrieven rond, met daarin actuele informatie en/of reclame over Stichting Frontrunners. Bij het plaatsen van de bestelling respectievelijk bij het aangaan van de overeenkomst wordt u de mogelijkheid geboden om aan te geven dat u geen nieuwsbrieven wenst te ontvangen. U heeft te allen tijde het recht om aan te geven geen nieuwsbrief meer te willen ontvangen. Dit kunt u onder andere doen door een e-mail te sturen of door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee u zich afmeldt voor de nieuwsbrieven.

 

Artikel 17: Wijzigingen

Door snelle technische ontwikkelingen of gewijzigde wet- en/of regelgeving kan het soms nodig zijn om dit privacy statement aan te passen. Bijbelschool.tv behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wijzigingen of aanvullingen op het privacy statement worden hier gepubliceerd. Bijbelschool.tv raadt u aan om met enige regelmaat het privacy statement te controleren.

 

Artikel 18: Contact met Bijbelschool.tv

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van het lezen van deze Privacy en Cookieverklaring of vindt dat het handelen van Bijbelschool.tv niet in overeenstemming is hiermee, dan vernemen wij dat graag van u.

 Contactgegevens:Stichting Frontrunners Adres: Bolstrastraat 8, 4251 LK, Werkendam