Privacy policy

Privacy- en Cookieverklaring Stichting Frontrunners

Artikel 1. Definities

De onderstaande met hoofdletter geschreven definities hebben in het kader van de algemene voorwaarden de volgende betekenis:

 1. Student: Diegene wiens gegevens ingevuld zijn in het bovenliggende opgaveformulier.
 2. Onderwijsprogramma: Het volledige aanbod aan onderwijs dat beschikbaar is gesteld op de website Bijbelschool.tv.
 3. Organisatie: Stichting Frontrunners
 4. Klachtenfunctionaris: Onafhankelijke derde persoon die als bemiddelaar optreedt in geval de Organisatie en de Student geen overeenstemming kunnen bereiken tijdens de klachtenprocedure.
 5. Website: Bijbelschool.tv
 6. Accounttype: Het soort account dat afgesloten wordt. Hierin zijn drie keuzes, namelijk Partner, 1K+ Partner en Business Partner.
 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: iedereen die zich inschrijft als Student op de Website.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een schriftelijke overeenkomst met de Organisatie.
 3. Deze algemene voorwaarden gelden zolang de Student ingeschreven staat bij de Website. Uitschrijving is de eigen verantwoordelijkheid van de Student.
 4. Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die op welke wijze dan ook bij de dienstverlening van de Organisatie zijn betrokken.
 

Artikel 3. Gegevens student en privacyverklaring

 1. De student is gehouden om alle gegevens die de Organisatie naar zijn oordeel nodig heeft, voor het volledig maken van de inschrijving, ter beschikking te stellen aan de Organisatie.
 2. De student staat in voor de juistheid, de volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem of haar verstrekte gegevens aan de Organisatie.
 3. De student waart de Organisatie vrij van enige schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. De Organisatie heeft het recht om deelname aan het Onderwijsprogramma op te schorten tot het moment dat de Student aan de in het eerste lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
 5. Door de Student verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisatie bewaard voor tenminste de duur van deelname aan het Onderwijsprogramma. De Organisatie behoudt het recht deze persoonsgegevens te bewaren voor toekomstig contact tussen de Student en de Organisatie.
 

Artikel 4. Bereikbaarheid en klachten

 1. De Organisatie is te allen tijde bereikbaar via de verschillende contactformulieren op de Website.
 2. De Organisatie stelt zich ten doel om alle vragen en opmerkingen via de Website binnen 72 uur te beantwoorden en garandeert dat er altijd binnen 7 dagen na het ontvangen van het bericht een reactie plaatsvindt.
 3. Via de Website is het mogelijk om een klacht of opmerking betreffende het Onderwijsprogramma in te dienen. Deze klacht zal ten eerste behandeld worden door de Organisatie zelf.
 4. De Organisatie verplicht zich om binnen 7 dagen na het indienen van een klacht hier op te reageren, mits deze direct van toepassing is op het Onderwijsprogramma. De reactie zal te allen tijde de volgende twee uitgangspunten bevatten: het bereiken van overeenstemming tussen de Organisatie en de Student, en toetsing aan de algemene voorwaarden en eventuele nadere overeenkomsten.
 5. Mocht de klacht van dusdanige aard zijn dat deze niet behandeld kan worden door de Organisatie, of als de Organisatie en de Student geen overeenstemming bereiken in het klachtproces, dan zal deze behandeld worden door de Klachtenfunctionaris.
 6. De Klachtenfunctionaris zal binnen 4 weken na ontvangst van de klacht een eindbeoordeling verstrekken aan de Organisatie en de Student.
 7. De eindbeoordeling van de Klachtenfunctionaris in de betreffende kwestie is bindend voor zowel de Organisatie als de Student.
 8. De functie van Klachtenfunctionaris wordt bekleed door Bernard Oudhoff, Pastor bij Jubilee. Te bereiken via: bernardoudhoff@jubilee.nl.
 9. Iedere klacht zal geregistreerd worden in de administratie van de Organisatie en voor de resterende duur van deelname aan het Onderwijsprogramma vertrouwelijk bewaard worden.
 

Artikel 5. Kosten en Diensten

 1. Door het aanmelden voor het Onderwijstraject gaat de Student een maandelijkse betalingsverplichting aan. De hoogte van deze betalingsverplichting kan variëren, al naar gelang het gekozen accounttype.
 2. De Student is verplicht deze betaling te voldoen voor zolang hij of zij ingeschreven staat als deelnemer aan het Onderwijsprogramma.
 3. Er worden door de Organisatie geen extra kosten gehanteerd voor de aanschaf van studiematerialen in welke vorm dan ook.
 4. De betaling voor het Onderwijstraject wordt afgehandeld door middel van een maandelijkse automatische incasso, uitgevoerd door de Organisatie. Deze betaling kan niet in eigen beheer gedaan worden.
 5. Door inschrijving gaat de Student akkoord met de maandelijkse incasso door de Organisatie.
 6. Door zich in te schrijven voor het Onderwijsprogramma en te committeren aan de gestelde betalingsverplichting krijgt de Student recht op de volgende diensten van de Organisatie:
  • De op de Website vermelde diensten die behoren bij het door de Student gekozen Accounttype.
  • Een gratis lespakket bestaande uit de volgende boeken:
  • 50 redenen om te spreken in tongentaal – Tom de Wal
  • De kracht van financieel partnerschap – Tom de Wal
  • Jezus aanraken – Tom de Wal
 7. Mocht de Organisatie aantoonbare nalatigheid laten zien in het nakomen van de in het 6e lid gestelde rechten heeft de Student recht op, al dan niet volledige, restitutie van de in het 1e lid vermelde kosten. Beoordeling van deze nalatigheid zal te allen tijde geschieden in samenwerking met de Klachtenfunctionaris, Bernard Oudhoff.
 8. Mocht de Student recht hebben op al dan niet volledige restitutie van de in het 1e lid vermelde kosten, dan zullen deze binnen 3 maanden, na besluitvorming door de Klachtenfunctionaris, verrekend worden.
 

Artikel 6. Intellectuele eigendommen

 1. De Organisatie blijft te allen tijde intellectueel eigenaar van al het verstrekte lesmateriaal, hetzij fysiek dan wel digitaal.
 2. De Organisatie behoudt te allen tijde het copyright op alle verstrekte lesmaterialen.
 3. Eigendomsrecht van de verstrekte lesmaterialen berust bij de Organisatie.
 4. De rechten voor verspreiding en publicatie van videomateriaal opgenomen door de Organisatie blijft te allen tijde in handen van de Organisatie.
 5. Het is de Student niet toegestaan het verstrekte lesmateriaal, hetzij fysiek dan wel digitaal, op enigerlei wijze te delen met derden.
 6. Inloggegevens voor de Website zijn alleen bedoeld voor de Student. Deze mogen niet gedeeld worden met derden.
 

Artikel 7. Studiebegeleiding

 1. De Website biedt niet de mogelijkheid tot 1 op 1 studiebegeleiding in welke vorm dan ook. Het Onderwijsprogramma is opgezet als zelfstandig e-learning programma.
 2. Wel is het mogelijk om directe vragen in te sturen via het contactformulier op de Website. Deze zullen na insturen volgens de in artikel 4 gestelde voorwaarden voor bereikbaarheid verwerkt worden.
 

Artikel 8. Geheimhouding

 1. De Organisatie zal alle door de Student verstrekte informatie en gestelde vragen vertrouwelijk behandelen. De informatie zal niet gedeeld worden met derden, anders dan met schriftelijke toestemming van de Student.
 2. Alle persoonsgegevens, verstrekt door de Student aan de Organisatie, zullen vertrouwelijk behandeld worden en enkel gebruikt worden voor de administratie benodigd voor het Onderwijsprogramma.
 

Artikel 9. Herroepingsrecht

 1. Na inschrijving voor het Onderwijsprogramma en acceptatie van deze Algemene Voorwaarden heeft de Student recht op een bedenktermijn van 14 dagen, beginnend op de dag van inschrijving.
 2. Mocht de Student geen gebruik maken van dit herroepingsrecht, dan wordt de inschrijving bij het Onderwijstraject automatisch van kracht tot opzegging van deelname vanuit de Student.
 3. Uitschrijving bij het Onderwijsprogramma kan alleen door middel van het Contactformulier op de Website. Het uitschrijven dient te gebeuren door de Student en word van kracht na bevestiging van uitschrijving door de Organisatie.
 4. Een uitschrijving bij het Onderwijsprogramma zal, indien mogelijk, binnen 72 uur na indienen verwerkt worden. Een bevestiging van deze uitschrijving zal verstuurd worden naar het bij de Organisatie bekende e-mailadres.
 

Artikel 10. Annuleringsvoorwaarden en uitschrijving

 1. Uitschrijving bij het Onderwijsprogramma kan alleen door middel van het Contactformulier op de Website. Het uitschrijven dient te gebeuren door de Student en word van kracht na bevestiging van uitschrijving door de Organisatie.
 2. Een uitschrijving bij het Onderwijsprogramma zal, indien mogelijk, binnen 72 uur na indienen verwerkt worden. Een bevestiging van deze uitschrijving zal verstuurd worden naar het bij de Organisatie bekende e-mailadres.
 3. Bij uitschrijving van het Onderwijsprogramma na de 15e van iedere maand, zal de incasso van de betreffende maand nog uitgevoerd worden door de Organisatie.
 4. Na uitschrijving van het Onderwijsprogramma blijft het account toegankelijk tot de laatste werkdag van de betreffende maand.