Privacy policy

Privacy- en Cookieverklaring Stichting Frontrunners

Artikel 1. Definities

De onderstaande met hoofdletter geschreven definities hebben in het kader van de algemene voorwaarden de volgende betekenis:

 1. Student: Diegene wiens gegevens ingevuld zijn in het bovenliggende opgaveformulier.
 2. Onderwijsprogramma: Het volledige aanbod aan onderwijs dat beschikbaar is gesteld op de website Bijbelschool.tv.
 3. Organisatie: Stichting Frontrunners
 4. Klachtenfunctionaris: Onafhankelijke derde persoon die als bemiddelaar optreedt in geval de Organisatie en de Student geen overeenstemming kunnen bereiken tijdens de klachtenprocedure.
 5. Website: Bijbelschool.tv
 6. Accounttype: Het soort account dat afgesloten wordt. Hierin zijn drie keuzes, namelijk Partner, 1K+ Partner en Business Partner.
 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: iedereen die zich inschrijft als Student op de Website.
 2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een schriftelijke overeenkomst met de Organisatie.
 3. Deze algemene voorwaarden gelden zolang de Student ingeschreven staat bij de Website. Uitschrijving is de eigen verantwoordelijkheid van de Student.
 4. Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die op welke wijze dan ook bij de dienstverlening van de Organisatie zijn betrokken.
 

Artikel 3. Gegevens student en privacyverklaring

 1. De student is gehouden om alle gegevens die de Organisatie naar zijn oordeel nodig heeft, voor het volledig maken van de inschrijving, ter beschikking te stellen aan de Organisatie.
 2. De student staat in voor de juistheid, de volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem of haar verstrekte gegevens aan de Organisatie.
 3. De student waart de Organisatie vrij van enige schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. De Organisatie heeft het recht om deelname aan het Onderwijsprogramma op te schorten tot het moment dat de Student aan de in het eerste lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
 5. Door de Student verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisatie bewaard voor tenminste de duur van deelname aan het Onderwijsprogramma. De Organisatie behoudt het recht deze persoonsgegevens te bewaren voor toekomstig contact tussen de Student en de Organisatie.
 

Artikel 4. Bereikbaarheid en klachten

 1. De Organisatie is te allen tijde bereikbaar via de verschillende contactformulieren op de Website.
 2. De Organisatie stelt zich ten doel om alle vragen en opmerkingen via de Website binnen 72 uur te beantwoorden en garandeert dat er altijd binnen 7 dagen na het ontvangen van het bericht een reactie plaatsvindt.
 3. Via de Website is het mogelijk om een klacht of opmerking betreffende het Onderwijsprogramma in te dienen. Deze klacht zal ten eerste behandeld worden door de Organisatie zelf.
 4. De Organisatie verplicht zich om binnen 7 dagen na het indienen van een klacht hier op te reageren, mits deze direct van toepassing is op het Onderwijsprogramma. De reactie zal te allen tijde de volgende twee uitgangspunten bevatten: het bereiken van overeenstemming tussen de Organisatie en de Student, en toetsing aan de algemene voorwaarden en eventuele nadere overeenkomsten.
 5. Mocht de klacht van dusdanige aard zijn dat deze niet behandeld kan worden door de Organisatie, of als de Organisatie en de Student geen overeenstemming bereiken in het klachtproces, dan zal deze behandeld worden door de Klachtenfunctionaris.
 6. De Klachtenfunctionaris zal binnen 4 weken na ontvangst van de klacht een eindbeoordeling verstrekken aan de Organisatie en de Student.
 7. De eindbeoordeling van de Klachtenfunctionaris in de betreffende kwestie is bindend voor zowel de Organisatie als de Student.
 8. Iedere klacht zal geregistreerd worden in de administratie van de Organisatie en voor de resterende duur van deelname aan het Onderwijsprogramma vertrouwelijk bewaard worden.
 

Artikel 5. Kosten en Diensten

 1. Door het aanmelden voor het Onderwijstraject gaat de Student een maandelijkse betalingsverplichting aan. De hoogte van deze betalingsverplichting kan variëren, al naar gelang het gekozen accounttype.
 2. De Student is verplicht deze betaling te voldoen voor zolang hij of zij ingeschreven staat als deelnemer aan het Onderwijsprogramma.
 3. Er worden door de Organisatie geen extra kosten gehanteerd voor de aanschaf van studiematerialen in welke vorm dan ook.
 4. De betaling voor het Onderwijstraject wordt afgehandeld door middel van een maandelijkse automatische incasso, uitgevoerd door de Organisatie. Deze betaling kan niet in eigen beheer gedaan worden.
 5. Door inschrijving gaat de Student akkoord met de maandelijkse incasso door de Organisatie.
 6. Door zich in te schrijven voor het Onderwijsprogramma en te committeren aan de gestelde betalingsverplichting krijgt de Student recht op de volgende diensten van de Organisatie:
  • De op de Website vermelde diensten die behoren bij het door de Student gekozen Accounttype.
  • Een gratis lespakket bestaande uit de volgende boeken:
  • 50 redenen om te spreken in tongentaal – Tom de Wal
  • De kracht van financieel partnerschap – Tom de Wal
  • Jezus aanraken – Tom de Wal
 7. Mocht de Organisatie aantoonbare nalatigheid laten zien in het nakomen van de in het 6e lid gestelde rechten heeft de Student recht op, al dan niet volledige, restitutie van de in het 1e lid vermelde kosten. Beoordeling van deze nalatigheid zal te allen tijde geschieden in samenwerking met de Klachtenfunctionaris, Bernard Oudhoff.
 8. Mocht de Student recht hebben op al dan niet volledige restitutie van de in het 1e lid vermelde kosten, dan zullen deze binnen 3 maanden, na besluitvorming door de Klachtenfunctionaris, verrekend worden.
 

Artikel 6. Intellectuele eigendommen

 1. De Organisatie blijft te allen tijde intellectueel eigenaar van al het verstrekte lesmateriaal, hetzij fysiek dan wel digitaal.
 2. De Organisatie behoudt te allen tijde het copyright op alle verstrekte lesmaterialen.
 3. Eigendomsrecht van de verstrekte lesmaterialen berust bij de Organisatie.
 4. De rechten voor verspreiding en publicatie van videomateriaal opgenomen door de Organisatie blijft te allen tijde in handen van de Organisatie.
 5. Het is de Student niet toegestaan het verstrekte lesmateriaal, hetzij fysiek dan wel digitaal, op enigerlei wijze te delen met derden.
 6. Inloggegevens voor de Website zijn alleen bedoeld voor de Student. Deze mogen niet gedeeld worden met derden.
 

Artikel 7. Studiebegeleiding

 1. De Website biedt niet de mogelijkheid tot 1 op 1 studiebegeleiding in welke vorm dan ook. Het Onderwijsprogramma is opgezet als zelfstandig e-learning programma.
 2. Wel is het mogelijk om directe vragen in te sturen via het contactformulier op de Website. Deze zullen na insturen volgens de in artikel 4 gestelde voorwaarden voor bereikbaarheid verwerkt worden.
 

Artikel 8. Geheimhouding

 1. De Organisatie zal alle door de Student verstrekte informatie en gestelde vragen vertrouwelijk behandelen. De informatie zal niet gedeeld worden met derden, anders dan met schriftelijke toestemming van de Student.
 2. Alle persoonsgegevens, verstrekt door de Student aan de Organisatie, zullen vertrouwelijk behandeld worden en enkel gebruikt worden voor de administratie benodigd voor het Onderwijsprogramma.
 

Artikel 9. Herroepingsrecht

 1. Na inschrijving voor het Onderwijsprogramma en acceptatie van deze Algemene Voorwaarden heeft de Student recht op een bedenktermijn van 14 dagen, beginnend op de dag van inschrijving.
 2. Mocht de Student geen gebruik maken van dit herroepingsrecht, dan wordt de inschrijving bij het Onderwijstraject automatisch van kracht tot opzegging van deelname vanuit de Student.
 3. Uitschrijving bij het Onderwijsprogramma kan alleen door middel van het Contactformulier op de Website. Het uitschrijven dient te gebeuren door de Student en word van kracht na bevestiging van uitschrijving door de Organisatie.
 4. Een uitschrijving bij het Onderwijsprogramma zal, indien mogelijk, binnen 72 uur na indienen verwerkt worden. Een bevestiging van deze uitschrijving zal verstuurd worden naar het bij de Organisatie bekende e-mailadres.
 

Artikel 10. Annuleringsvoorwaarden en uitschrijving

 1. Uitschrijving bij het Onderwijsprogramma kan alleen door middel van het Contactformulier op de Website. Het uitschrijven dient te gebeuren door de Student en word van kracht na bevestiging van uitschrijving door de Organisatie.
 2. Een uitschrijving bij het Onderwijsprogramma zal, indien mogelijk, binnen 72 uur na indienen verwerkt worden. Een bevestiging van deze uitschrijving zal verstuurd worden naar het bij de Organisatie bekende e-mailadres.
 3. Bij uitschrijving van het Onderwijsprogramma na de 15e van iedere maand, zal de incasso van de betreffende maand nog uitgevoerd worden door de Organisatie.
 4. Na uitschrijving van het Onderwijsprogramma blijft het account toegankelijk tot de laatste werkdag van de betreffende maand.
   

Cookies

Via onze website www.bijbelschool.tv verzamelen wij persoonsgegevens, en wordt er gebruik gemaakt van cookies. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website, en achten een zorgvuldige omgang met uw gegevens van groot belang. De door ons verzamelde persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Dit in overeenstemming met de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt.

 

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot de website www.bijbelschool.tv
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website
 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening
 • om contact met u op te nemen indien u hierom heeft verzocht
 • het beheren van cliëntenrelaties en het communiceren over onze diensten of producten die u afneemt, en soortgelijke diensten en producten
 • het doen van marketingactiviteiten ten behoeve van onze dienstverlening, zoals het versturen van een nieuwsbrief (zie het kopje ‘Nieuwsbrief’).
Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet moeten of mogen doen.
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

 

Vertrouwelijkheid

Wij verstrekken de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

 

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over nieuws gerelateerd aan onze events en conferenties. Als u al bepaalde producten bij ons besteld heeft of tickets heeft gereserveerd voor een event, kunnen wij u ook op de hoogte houden van gerelateerde events of producten, tenzij u aangeeft dat niet op prijs te stellen. Verder wordt uw e-mailadres alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

 

Cookies

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device.
Op onze websites worden cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier ‘cookie’ genoemd), gebruikt om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies)
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies)
 • De bezoeker in staat te stellen om direct te interacteren met bepaalde social media (social media cookies)
 • De bezoeker te voorzien van (gepersonaliseerde) advertenties (advertentiecookies)
De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar de server van Frontrunners of die van een derde partij. Voor het gebruik van social media cookies en advertentiecookies is uw voorafgaande toestemming vereist. Deze verstrekt u door na het bezoeken van de homepage gebruik te blijven maken van de website en de cookiemelding te accepteren.

 

Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter.

 

Analytics cookies

Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google kan, echter, informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de privacyverklaring van Google en in het privacybeleid van Google Analytics.

 

privacybeleid van Google Analytics

Hieronder staat een overzicht van de cookies die wij gebruiken naast de analytische, technische en functionele cookies. Sommige cookies gebruiken wij zelf, maar voor andere cookies schakelen wij derde partijen in. Deze partijen handelen in onze opdracht en wij bepalen wat er met de cookies gebeurt. Er zijn ook cookies die uitsluitend door derde partijen worden geplaatst en gebruikt. Wij hebben geen controle over die derde partijen en hoe zij met uw gegevens omgaan.
Hieronder hebben wij een overzicht opgenomen van de gebruikte cookies en de partijen die daarbij horen. Voor meer informatie over de manier waarop deze derde partijen met cookies omgaan, verwijzen wij naar de desbetreffende privacyverklaring. Let op: De privacyverklaringen van de derde partijen kunnen regelmatig wijzigen.

 

In- en uitschakelen van cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

 

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

 

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door een e-mail te sturen naar info@frontrunnersministries.nl.

 

Aanpassen privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

Mocht u verder, na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

 • Website: www.frontrunnersministries.nl
 • Adres: Bolstrastraat 8, 4251 LK Werkendam
 • Email: info@frontrunnersministries.nl